CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

Kính gửi:
Mã đơn
Ngày làm đơn
Tên kh (*)
Khu vực
Địa chỉ lắp đặt (*)
Địa chỉ liên hệ
Số di động (*)
Số máy bàn
Số CCCD hoặc ĐKKD (*)
Ngày cấp
Nơi cấp
Số hộ khẩu
Số nhân khẩu
Mã số thuế
Loại dịch vụ (*)
Mô tả vị trí lắp đặt
Nhập mã xác thực (*)
Mã xác thực
(*) - Thông tin bắt buộc